Zarządzenie nr 5/2019/2020

 Zarządzenie nr 5/2019/2020
 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej Małgorzaty Piekarskiej z dnia 04.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej w okresie od dnia 6.05. 2020 r. do dnia 24.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Drukuj   E-mail