Zarządzenie nr 6/2019/2020

DOKUMENTY SZKOLNE Odsłony: 72

Zarządzenie nr 6/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej Małgorzaty Piekarskiej z dnia 04.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w świetlicy (10 godzin), w bibliotece (6 godzin) oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikającej z opinii PPPP (1 godziny zajęć rewalidacyjnych, 2 godzin zajęć logopedycznych, 1 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 1 godziny zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne) w Szkole Podstawowej w Kąśnej Dolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:


§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności
1. zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z opinii psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 6 godzin (1 godziny zajęć rewalidacyjnych, 2 godziny zajęć logopedycznych, 1 godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 1 godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 1 godzina zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne) w okresie od dnia 4.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.
2. zajęć świetlicowych – w wymiarze 10 godzin w okresie od dnia 4.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.
3. zajęć bibliotecznych - wymiarze 6 godzin w okresie od dnia 4.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Drukuj